หน้าแรก > Uncategorized > เมื่อ text ธรรมดา กลายเป็นรูปภาพ

เมื่อ text ธรรมดา กลายเป็นรูปภาพ

                .—. .—.
               :     : o   :    me want cookie!
           _..-:   o :     :-.._    /
       .-”  ‘  `—‘ `—‘ "   “-.   
     .’   "   ‘  "  .    "  . ‘  "  `. 
    :   ‘.—.,,.,…,.,.,.,..—.  ‘ ;
    `. " `.                     .’ " .’
     `.  ‘`.                   .’ ‘ .’
      `.    `-._           _.-‘ "  .’  .—-.
        `. "    ‘"–…–"’  . ‘ .’  .’  o   `.
        .’`-._’    " .     " _.-‘`. :       o  :
      .’      “`–…..–”’    ‘ `:_ o       :
    .’    "     ‘         "     "   ; `.;";";";’
   ;         ‘       "       ‘     . ; .’ ; ; ;
  ;     ‘         ‘       ‘   "    .’      .-‘
  ‘  "     "   ‘      "           "    _.-‘
 

                   __   __
                 .’  ‘.’  `.
              _.-|  o | o  |-._
            .~   `.__.’.__.’^  ~.
          .~     ^  /     ^     ~.
          -._^   ^|     |    ^_.-/
          `  `-._  ___/ ^_.-‘ /’
            `_   `–…–‘   /’
               `-.._______..-‘      /  /
                  __/   __         | |/ /_
                .’^   ^    `.      .’   `__
              .’    ^     ^  `.__.’^ .
             .’ ^ .    ^   .    ^  .’  /
            /    /        ^ ‘.__.’
           |  ^ /|   ^      |
               |^      ^  | 
             `^ |        ^ |
               `~|    ^     |
                 |  ^     ^ |
                 ^         /
                  `.    ^ .’
                   : ^    ;
           .-~~~~~~   |  ^ ~~~~~~-.
          /   ^     ^ |    ^       
          ^     ^   /   ^     ^  /
           `~~~~~~~~’   `~~~~~~~~~’

                .–. .–.
           _..-:  o :  o :-.._   
       .-”    `.__.:.__.’    “-.
     .’          .’   `.          `.
    :  ‘.        :     :        .’  ;
    :    :-..__  `.___.’  __..-;    ;
    `.    `.   ”——-”   .’    ,’
      `.    `.             .’    .’
        `._   `-._     _.-‘   _.’
           `-._   ‘"’"’   _.-‘   
               “——-”

            _  _
           (o)(o)
          /  () 
        _ ‘–‘ / _
       { ‘-`’"’"`-‘ }
        `"/      "`
                /
         _/  /  _ 
        {   /     }
         `"`    `"`

            .@@.
           / ()
         _ ‘–‘/ _
        { ‘-`""`-‘ }
         `"{    }"`
          _/ / _
        {`  /    `}
         `"`    `"`

             _  _
  hehehehe  (.)(.)
          /  () 
         _ ‘–‘ / _
        { ‘-`""""`-‘ }
         `"/      "`
                 /
          _/  /  _
         {   /     }
          `"`    `"`

             _ _
____________/ / _.)_
`.     ,’   @_@_/ ,’|
  `-.-‘        , / /|
     `-.____,-‘  | ||
                ||
              |  | |
             /        ,,’
             |       //
            /      |  ||
            |    ,- //
            |   _  ||
           (_`-(_____)/  -Shimrod

          _ _
     _(,_/ ____________
     |`. _@_@   `.     ,’
     | .        `-,-‘
     || |  `-.____,-‘
     || /  /
     |/ |  |
`..     /   
  \   /    |
  ||  |     
   \ /-.    |
   ||/  /_   |
   (_____)-‘_)  -Shimrod
     
            _
           / )
        ,-(,’ ,—.
       (,-.,’ `  _)-._
          ,’ `(_)_)  ,-`–.
         /          (      )
        /            `-.,-‘|
       /                |  /
       |               ,^ /
      /                   |
      |                   /
     /                   /
     |                   |
     |                   |
    /                   
  ,.|                    |
(` |                    |
(  |   –.      /  _   |
 (__(   ___)-.   | ” )  /)
     `—…\–(__))/-‘-‘  -Shimrod

                _
               (
          ,—. `.)-.
      _,-(_  ‘ `./,-.)
  ,–‘-.  (_(_)’ `.
 (      )             
 |`-.,-‘           
   |               
  ^.               |
  |                   
                     |
                         
   |                   |
   |                   |
   /                   
   |                    |,.   
   |                    | /’)
   |   _/        ,–   |  /)     
  (  ( “ |   .-(___   )__)  -Shimrod
  `-`-((__)–///…—‘

                                  _______       _"_
                              _ /     |   _   (  .)
                            _/        |      /  > >
                          /           |     /   }
                        /           _ – –   /   }}
                       | –  _    -/            )}
                      / _ _ _ _>              /
                      |__________    / /  / /
                                   _/_/___/
                                     |   |
                                     |   |
                                     |   |
                                    /! /!

                  __
               __/@          __—__    |^|^>
              /___         /           |^|^/^/^>
              J         /   __—_    |  /^/^/^>
                      /   -‘    > `>        / / /^>
                                   > >     ~ ‘  ‘~_>
                     ___      __ > >   __   ~ ~___>
                             _ __>    /  —_____>
                                      /
                            —    /–‘
                                 /
                              __||_
                             <__  _>
                               <_/

   __
 _/o
/_    |               | /
 W  /              |////
      __________||//|/
    /         /|/-//-
     |     —–  // —
     |      —–   /-
     |     —–    /
                  /
        _/  ___/
            //
           |||
           |||
          Z_>>
                                 ____
                                :    :
            ___                 :____:
    ___ — ~~ /—___         :  []:
        ~ ~ /~~~/~~~/     —-,——-
  ,’ ~~ ~~ / ~~/~~~/ `,     ,’  0 0 __
 -_~~    ,——,  / ~ _`    ;    _____
;   – _ ,’^^^^^^^ ""`,_-     `, `–‘; u
; ~~   ,’^^^^———–   /   ,’`,,,’
;~ —, ^^^,`__—-,  ..`,/  ,’..,’
`,  ~ ,^^ <_’__–__ `, .. `,/ .. `
 `,—` ^<________–  `, .. ..  ,’     ___ [] ___
  `,—` <__ -__ ___  ,’ .. . ,`     _/   )(/   _
   `, –` <__ __ _  ,’ … _,`      /   /         
    `–,___<___   ,’`-___,’       ,’   :   |        `,
            <___,'(||)            :             :    :
              ||   ||             :    :   |         ;
            __||_ _||_            _            :   _/
           // ;;\ ;;\             _    |   /  _/
                                      __________/

                 /|         ,
               ,///        /|
              // //     ,///
             // //     // //
            // //     || ||
            || ||    // //
            || ||   // //
            || ||  // //
            || || || ||
            \,|,|_//
             \))\|/
             )-."" .-(
            //^` `/^\
           //  |   |  \ 
         ,/_| 0| _ | 0|_,
       /`    `"=.v.="`    `
      /`    _."{_,_}"._    `
      `/`  `   |||  / `  “
       `",_  \=^~^=//  _,"`
           "=,’-=-‘/,="
               ‘—‘

                 / ,
            /  |/  /
            |\_;=._//|
             ."   "./
             //^ /^\
      .’“",/ |0| |0| ,"“’.
     /   ,  `’.—./’`  ,   
    /`  /`,."(     )".,/`  `
    /`     ( ‘.’-.-‘.’ )     `
    /"`     "._  :  _."     `"
     `/.’`"=.,_“=“_,.="`’.`
               )   (

     
              ,   .-‘"’=;_  ,
              |.’-~`-.`-`;/|
              .` ‘.’~-.` ‘./
              (`,__=-‘__,’/)
           _.-‘-.( d_/b ).-‘-._
         /’.-‘   ‘ .—. ‘   ‘-.`
       /’  .’ (=    (_)    =) ‘.  `
      /’  .’,  `-.__.-.__.-‘  ,’.  `
     (     .’.   V       V  ; ‘.     )
     (    |::  `-,__.-.__,-‘  ::|    )
     |   /|`:.               .:’|   |
     |  / | `:.              :’ |`  |
     | |  (  :.             .:  )  | |
     | |   ( `:.            :’ )   | |
     | |    :.           .: /    | |
     | |     `:.         .:’/     | |
     ) (      “:.     .:’/’      ) (
     (  `)_     ) `:._.:’ (     _(`  )
       ‘ _)  .’           `.  (_ `  /
        ‘_) /   .’"“`"’.    (_`  /
       `’"`    (         )  /  `"’`
   ___        `.`.       .’.’        ___
 .`   “"""”’–`_)     (_’–”’"""“   `.
(_(_(___…–‘"’`         `’"’–…___)_)_)

_.,…                                             .,._
"""??$$$hec,                                 ,zd$$$P"""
       `"?$$$e.                           .e$$$P"`
          `?$$$$be,….,ceeeeeec,….,ed$$$$P"`
             `?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"`
                 "3$$$$$$$$$$$$$$$$$$E"
                "?$$P"$$$$$$$$$$$$"?$$P"
                      ?$$$$$$$$$$F
                       $$$$$$$$$$
                       `$$$$$$$$’
                        $$$$$$$$
                       ?$$$$$$$$F
                        ?$$$$$$F
                          `""`

*     *    *     /__/  *    —    *
   *            /          /        
        *   *  |  –  –  |  |       |*   
 *   __________|      /|  |       |   
   /              T / |        /   
 /                      |  *  —
|  ||     |    |       /             *
|  ||    /______     / |*     *
|  |   |  /        /  |
 /   | |       | |
      | |      | | 
      | |      | |   
      ”’   ”’   ”’    ”’   

         _
        /       _-‘
      _/|  -”- _ /
 __-‘ { |         
     /             
     /       "o.  |o }
     |            ;
                   ‘,
        _         __
          ”-_    .//
            / ‘-____’
           /
         _’
       _-‘

         ,-~`>
     ,-~’  ,"
    : o .+’+">
    (      <‘
    `.      `^^^++._            ,,;+
    .’,_            `^^++++++^^’,"
  .’,’ .’,’-,’,’-; ;–…..-+~~’

         _._
 r++++++’ o ^^+++’^^^^^^^`++._
 `V=V=v==…-,                ^^+++=-=rr=====—
             ;;~;;—–;;-;;—~~””’
             ” ”     ” ”

                                     .,;
                                  .;;;!<
                       …,,,,,xxXX!!!!!h.
                .xnHMMMM?HuhHuh!!!!!!?!!!!!;,.
     .;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!XXXXXXXX;;.
 ..uoUUU!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??MMM?Huh???MMHXk;.
 "====d$$eNX!!!X!!!!!!!XUUUWWWUUUXXX!!!!!!!!!!!!!!!??%tXx.
        ""?$UX!!?M!tW$$$$$$$$$$$$$$$$$NWUX!!!!!!!!!!!!!!??!;
             ^""`!!!!!T$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$NWU!!!!!!!!!!!!!!!;.
                 `!!!!!      "`""""`^"""""""""<<=’X!!!!!!!!!!!!;;;;.
                   `!!!                              “”””””!!!!;.
                     `”                                           “““

     .–. 
    /( @ >    ,-.
   / ‘ .’–._/  /
   :   ,    , .’
   ‘. (___.’_/
    ((-((-”

  .–.
    |
   |”(.
   /| )) ”-.
   ‘.__( , ,)   
   (‘—.-v
mrf___ ,-_,
    |’-   ‘-

     .-.
    /’v’
   (/   )
  =’="="===<
  mrf|_|
 
   ,_
  >’ )
  ( (
mrf”|   

          ,-~-. _.—._ ,-~-.
         / .- ,’       `. -.
          ` /`        ‘ ‘ /
          `-/   ‘a___a`   -‘
            |   ,'(_)`.   |
              ( ._|_. )  /
               `.___,’  /
            .-`._     _,’-.
          ,’  ,’ `—‘ `.  `.
         /   /     :        
       ,’   /      :         `.
     ,’     |      :      |     `.
    |     ,’|      :      |`.     |
    `.__,’ .-     :     /-. `.__,’
          /   `.   :   ,’   
   .""-.,’      `._:_,’      `.,-"".
  / ,-. `         ) (         ‘ ,-.
 ( (   `.       ,’   `.       ,’   ) )
         _,’       `._   / hjw/ /
   `.`._,’  /               `._,’,’
     `.__.-‘               `-.__,’

 .’"’.        ___,,,___        .’“.
: (  `."’"“`         “`"’"-‘  /) ;
 :                           `./  .’
  `.                            :.’
    /        _         _       
   |         0}       {0         |
   |         /                  |
   |        /                   |
   |       /                    |
         |      .-.      |     /
     `.   | . . /    . . |   .’
       `-._.’.(     ).’./_.-‘
           `’  `._.’  ‘/’
             `. –‘– .’
               `-…-‘

 

                ___         ___
               /   .~~#~~./   
 leFt oN      ( (             ) )
   tHe         _             _/
 sHeLF….       _   ‘ ‘   _/
               _,–   _   /–._
             /      __Y__/     
            /                     
           /                       
          |                         |
          |     |             |     |
          |     |             |     |         
       ___|                  /     |____
         /      |`-.       .-‘|     
        (      /        /           )
         `.__.’        /       ‘.__.’
           /           ||          hjw
  ________(            /_          )_`97______
  ________|           /___         |__________
          |          |    |         |
         /           )    (         
        /         __/      _         
       (     __.-‘           `-.__     )   
        `—‘                     `—‘

             **Bearhug**                                   
                           ___        ___           
                          /   ,~~~~./    __     
                         ( (            ) )Oo     
                     __   _     @ @    _/  _/       
                    /oO_____    Y    //  /
                    _/  )   /           /( 
                     /  /___/_         _/__ 
                 hjw  ‘ ______)       (_____  ‘
                 `97   ‘_______)  . (_______’
                       ‘______)      (______’
                     __’_____)          (_____’__
                         /    ,——-.   
                      __/    /             __
                     (      /                 )
                      )   /                (/
                       __/               __/

ชักน่าสนใจช่ายเปล่าครับ อิอิ มาดูวิธีการทำกันดีกว่า

ชื่อโปรแกรมนะครับ Magic ASCII Studio

หลังจากติดตั้งลงในเครื่องเสร็จเรียบน้อยแล้วจะได้ไอคอนของโปรแกรมขึ้นมาที่หน้าเดสค์ทอป

พอคลิกๆเข้าไป ตอบ No ครับ

จะมีพวก Art Library ต่างๆเยอะแยะ แต่..ผมผมไม่ได้แนะนำตรงจุดนี้ครับ

ตรงนี้ครับ Image Conversion  ตรง Input File path เลือก Browse หาไฟล์ต้นฉบับ

เลือกได้แล้วก็คลิก Open

ที่ Output Formating  Output File เลือก Browse

 
หาที่เก็บไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิก Save

ตรง Char mode เลือกเป็น Custom Text  พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
ตรง Font Property เลือกฟอนท์ที่ใช้ภาษาไทยได้ จากนั้นคลิก Convert to

พอเสร็จมันจะเปิดไฟล์ html ที่เราเซฟไว้ขึ้นมา แปลกดีครับ

ใช้ไม่เป็นทุกฟังก์ชั่นหรอกครับ คิดว่าคงทำได้อีกหลายอย่าง ๆๆ ใครทำเป็นต่อแล้วก็มาสอนผมต่อบ้างละกันครับ

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized
 1. Rungnapha P.
  พฤษภาคม 23, 2005 ที่ 12:37 am

  น่ารักดีโอมห์ รอไว้มีเครื่องคอมเป็นของตัวเองแล้วจะถามหานะ เพราะตอนนี้เครื่องที่แย่งกันใช้อยู่โปรแกรมเยอะมาก ๆ ไปดูสตาร์วอลยังน้อง พี่กำลังจะไปรอบสองกะครอบครัวที่นี่แล้วนะ วันนี้แหละ อิอิ (วันเกิดคริส)

 2. Manit
  พฤษภาคม 25, 2005 ที่ 8:42 am

  โหลดโปรแกรมได้จากไหนหร๋อ

 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: